Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Alapalakok


jȣ̈tɜjȣttɜjujuka
jukta-juktɜ-julmajuma
junča, juča1junča, juča2jurejurma
juta-jutta-juwɜjuγe- (juke-)
kaća1kača1kaća2kača2
kaće-kaćɜ1kačɜ1käćɜ1
käčɜ (käćŋe)1kačɜ2käćɜ2käčɜ2
kaćɜ, kańćɜ2kačɜ (kočɜ)3kaćɜ-kačɜ- (kočɜ-)1
kačɜ-2kačka-1kačka-2kačke
käčke-kaćkɜkačkɜkaja (kaja-ka)
kaja-1kaja-2käjɜkajɜ (kojɜ)1
kajɜ2kajɜ-1kajɜ-2kajkɜ-
kakta, käktäkakta e-k-sä-n, > *kakteksankalakälä-
kalɜkälɜ1kälɜ2kälɜ3
kälɜ (? kälɜ-wɜ)4kalɜ-kalke1kalke2
kaĺkkɜkalmakältä-kältɜ
kaĺwɜkamakämä1kämä2
käme (käme-ne)känčä-kančɜkänčɜ, käčɜ
käńćɜ, käćɜkanɜkänɜkanɜ-1
kanɜ- (kaŋɜ-)2kansakanta1kanta2
kanta3kaŋa (kaŋa-rɜ)kaŋɜ- (kaŋkɜ-)kaŋka
kaŋlakäppä1käppä2kappɜ
karčakarćɜkärɜkarɜ
kärɜ-karɜ-1karɜ- (korɜ-)2karke
kärkekarkɜkarma-karmɜ (karpɜ, karwɜ)
kärnäkärte-kärtɜkarwa
käske-kaskɜkaswa-1kata
kätekäte-ksekatɜkatɜ-
kätkekattɜ-kawa-käwe-
kawka1kawka2kaδ̕akaδ̕a-
kaδ̕wa (kaδ̕wɜ)ke (ki)kećäkečä
kećɜkečɜkećɜ-kečke-rä
kečlɜ kečrä, > *kešträkeje (kȣ̈jγɜ)keje-
kejmä (kej-ma), kej-mä (keje-mä), kej-ma, keje-makele (kēle)kelke-kelmä
keltä-kenčɜ- (kečɜ-)kenɜ-kentä
kentɜ (käntɜ)keŋäkepäkerä1
kerä2kerä3kere1kere2
kerɜ1kerɜ2kerɜ-kerkɜ
kertakerte (kirte)kertɜ (kärtɜ)kesä
keśɜ-keskekeskɜ- (keksɜ-)kewe
keδ̕ekeδe (kiδe), keδ̕e (kiδ̕e)ki (ki-mɜ), kü (kü-mɜ)kiča
kiče- (küče-)kićɜ (küćɜ)kičɜ1kičɜ (küčɜ)2
kičɜ3kička-, kičke-kićnä-kije (küje)
kijɜ- (küjɜ-)kilä (külä)kiľ́ekiĺe-
kilɜ (külɜ)kilɜ- (külɜ-)kiljä (küljä)kilmä (külmä)
kińä (küńä), kinä, künä1kińä (küńä)2kinčä- (künčä-)kinče (künče), kiče, küče
kinče-kse (künče-kse)kińe (kińe-lɜ, küńe, küńe-lɜ)kintɜ (küntɜ)kipe (kipe-ńɜ)
kipśe (kipśä)kipsɜ (küpsɜ, käpsä)kirä-kirɜ
kirke-kirkɜkise (küse)kiśɜ (küśɜ)
kiśkɜkiśkɜ-1kiśkɜ-2kitɜ (kütɜ)
kitke- (kütke-)kiwekiδɜ (küδɜ)koča
koća (kuća)1koća2koče-1koče-2
kočka1kočka (kočke)2koćmɜ (kaćmɜ)koj-mɜ (koje-mɜ)
koj-ra (koje-ra)kojakoje1koje2
koje, koja3kojwakojwa-koke-
kokɜkokka1kokka2kokśe
koksɜkoktɜkoĺakola-
koĺekolɜkoljakolme (kulme)
komɜ (komɜrɜ)komtakončɜ (kančɜ), kočɜ (kačɜ)końćɜ, koćɜ
końćkɜ, koćkɜkonɜ (kana), konɜ + ala, kana + ala1konɜ2konɜ (kunɜ)3
kontakontekopakopa-la (koppa-la), kopa-ľ́a (koppa-ľ́a)
koppakoppɜ (kuppɜ)koprakopta
kora- (kura-)kore (kōre)korɜ1korɜ, korwa2
korɜ (kurɜ)3korɜ- (korwɜ-)korkɜ1korkɜ2
korkɜ-korŋa-korpe-korta-
kosɜkoskakośkekoske-
koskɜkotakottɜkottɜŋɜ
kowtɜkoδɜ-, koδ̕ɜ-koδ̕wakȣčɜ1
kȣ̈ćɜ1kȣčɜ2kȣ̈ćɜ (kȣ̈ćɜ-rɜ)2kȣčɜ-
kȣ̈čɜ-kȣ̈ĺćɜkȣlɜkȣ̈lɜ (kȣ̈lɜ-ćɜ), kȣ̈lɜćɜ
kȣ̈mɜ (kämɜ)kȣmɜ1kȣmɜ2kȣmɜ3
kȣmɜ4kȣńćɜkȣ̈nɜkȣ̈ntɜ1
kȣ̈ntɜ2kȣŋkɜkȣppɜkȣ̈rɜ1
kȣ̈rɜ2kȣrnɜkȣ̈śɜkȣ̈sɜ-
kȣ̈trɜkȣ̈wɜ (kȣ̈w-lɜ, kȣ̈wlɜ)ku-, ko-kućɜ1