Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Böngészés: hanti/osztják


-ȧ : neŋem tŏttə utot-ȧ Kr-ȧńt́: juχtĕjȧńt́ DN-ĕs: i̮ʌĕs J-jaγ Vj
-jaγ Vj-nȧ O-nät -nat V-sur: moγə-sur V
-tə DN-təγ V-ti O'at- Vj
(păr) V*mōγə̑l N*moγət N*śoŋgam 
*śoŋk  Vačńi̮ Väj V
ȧj DNȧj Oȧj măča Kamȧjəm DN
ajəm Kazăjət- DNakĭ Kazȧki O
äl Vȧl Oāl Năl Kaz
ȧ̆l Oal Väl- Vȧl- O
ȧ̆l- Oāl-tēl Năla- Valamə- Šerk
aḷemə- Synȧləm Oaləm Valəm O
äləm- Valəŋ Valəŋ Oali̮l- V
ali̮l- Vjäloγti̮ Valt- Valt- O
ȧ̆mər- Oaməs- Vaməs- Oamət- V
amət- Oämp Vȧmp DNȧmp O
ȧ̆n Oan-ti̊jil Nănə DNăńəki̮ V
ăńəχə DNȧ̆ńəχi Oåni̮ Trjȧ̆ńśȧr O
ăńśar Kazańt́: χărańt́: mĕγχărańt́ DNȧ̆ntȧm Oaŋə- V
ȧŋən DNȧŋən Oăŋət Vaŋət O
ȧ̆ŋt́əl DTȧ̆ŋt́əl Krȧŋt́əl Kamăŋti̬ V
ăŋti̬ Vjăpə Čȧ̆pət- Trjapət- O
ăpi Oär Vȧr DNȧr O
ăr- Oara Kazȧrȧ-: ȧrȧ-pĕrȧ DNărə Ni
ärəγ Varʽsəχ Oari̮- Vari- O
ȧrri Oȧrtȧlə- Oartat- N DN
ȧš Cȧ̆s Oas Oăš O
ȧs ȧʌəmpinə Jaš-ʌampĭ Kazȧśi Oasńi O
ăt DNȧ̆t Oȧt DNȧt Trj
ȧt DNȧt Oȧ̆t- Oat- V
at- Vat- Vjät- Vȧt- DN
ăt- DNȧtəm- DNȧtəm: rit ... DNȧ̆təptȧ DT
ȧt́i Trjătsȧm Oȧttə- Oauti N
ȧʌəm Jåʌ́t́ Trjăw Oăw- O
awa Šerkawa Kazawət Văγ˳əʌ Trj
äγəṇ Vaγət Vjaγət- Våγət- ~ uγət- Trj
aχət Kraχət Oaχət- Oaχət- DN
čač Včač- Včåč- Trjčåč- J
čăčə DNčačəm- Včäkən- Včȧkən- DN
čăma Včăma DNčänč Včȧnč DN
čapčə DNčĕkȧt- Krčĕṇč DNčeṇč DN
čĕŋk Trjčĕŋk Kočĕškə DNčĕtimə- DN
čĕγ- Vjčim- Trjčiw DNčočəm- DN
čom Mjčoṇčəγ Včoŋχ- DNčoš DN
čowčək Včoγ- Včö̆ṇč Včɔγ- V
čuč Trjčujət- DNčuṇč Trjčuṇč V
čuṇčə DNčuš- DNčüṇč DNčüγ V
ĕčə DNĕčə Krĕj Vĕj DN
ĕj Vjejəm Vel Vel O
ĕlə DNelə Veləwtəγi Velti O
em- Vem- DNemər- Vĕmər- DN
eṇə Venə DNĕntȧm DNĕntə V
ĕntə DNĕntim Veŋ- Oeŋk- DT
eŋkər- DNeŋkər- Oĕŋtə DNeŋχ DN
epəl Oepət DNepət- DNepət- O
epsent- DNĕrə DNĕrəγ Vĕs V
ĕs Čĕsəl- Vesləl- Oestə- DN
et DNet- Vet- DNet- O
ĕt- DNĕtə DNettȧ DNeʌχǫr Kaz
ewə DNewə-wăt Krewəl Vewəl- O
ewət Niewət Šerkewət- DNewət- DN
ewət- Oewəʌt Kazewi Oewsintə: ämˈnə ewsintəsi V
eχət- DNĭ Kazĭ mewəʌ tarsa Kazi- Vj
i-: in DNi-: it ičeχ Oičəγ: ičəγ torəm V
idi ii-: n Vikə DNĭkə Ni
ikər Vjiki Vi̮l Vil O
ilȧ Oilə Viləm Oi̮lən V
ilən Oiləγtə-: winä ... Vji̮llə låsγəʌt- Ji̮ľt́i̮ Vj
imə DNi̮məl- Vimət tȧŋkə DNimi V
imi Oĭn Kazin’l Vin’l O
int DNi̮ŋk Viŋkər- Jis Kr
iš- Kris- Oĭš- Kaziš- : ... DN
isək- Oiśi Oĭstek Niisχŏr O
it DNit Vĭt Synit I
i̮t Surgit- Trjit- Oĭt- Kaz
itȧj DNit́əki Trjitəm Koitəm Ko