Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Böngészés: számi/lapp


-čœp'pe -pp- N-demm: t́š́ȯ͕̆ă͕r̀ͅvˋ Suonik-gǫdˈde: bœ̄râhgǫdˈde ... N-katt : sarvèskatt I
-law'de -wd-: ... N-vuollē L-vuollē L(h)al'pē L
(h)al'pō- L(h)ālōs L(h)arvuk L(h)āssa- L
(s)lāhpē L*æbme N*balle -āl- N*dasse- -ās- N
*sœsse N*vuottâ -đ- Nνĭ̮ə̑ī̯vε Tνi̮ə̑r̨bεˈs̨ T
νuər̨bes̨ Kldâ Naˋƞŋ-лon̨̄dt̨ Kldaˋƞŋᵅ-lo̬ᴅ̨ᴅ̨ P
aˋƞŋᵅ-лo̬ᴅ̨̀t̨ Notaikk Kaikk Kldaikke T
abˈbo- -bb- Nåbbå Laʙ̀pɒ- Koaʙ̀pɒ- Not
ačˈče -čč- Nāccâgâs Nâd Nåddā- L
adjā Lädnu Lâdsote- Rådtjē L
ådtjō Lâđâ -đđâm- Nafse Friisagˈgja N
aggje- Nähp̄ē Lå̄hpēs Låhppa L
åhppa- Lāhta Lahte Lå̄htsē L
ahttjē Lai'hte Lai'te -it- Nåi'vē L
aiˈbme -im- Naiˈmē Laičč Kaičč T
aičč Kldåineχ Kldajht Kldajht Not
ajhta Kajhta Tajj Notājja K
ājja Tājja Kldakˈte- Arjakce T
akio Râkke Nåksē Lakt T
akta Laktse Lȧkχta˴- Wfsal Kld
al Kal Tâl'le ~ al'le Nâl'let ~ al'let ~ âllit N
âlˈbme -lm- Nalˈdo -ld- Nalˈge- Nalˈgo N
ålˈkē Lalˈkē- -lg- Lalˈkō Lålˈkō L
alˈmē Lâlas Nalās Lâlbmĕ-âsse N
âldĕ ~ âld ~ âl Nalĕ ~ âlĕ Nali̊ Kldali̊ K
ali̊ Tālk Talk Aalk Not
allē : allē-nuor'hta- Lâllen Nallēn Lallēt L
ållō Lå̄llō- Lālos -llus- Nālta K
ālta Taltō La͕łdA Koa͕łdA Not
àm̄bpɒ- -ā- Kàm̄bpɒ- -ā- Kldambo- Ruijaåme S
å̄mēs Lâmiidi- ~ hâmiide- Nammaš Nangalok Friis
aŋŋā-lahka Maŋŋalagges Friisäɔ Wfsäp L
äpā Låpmē Lå̄pmēs Laps T
aps Kldår'jē Lår'jel Lår'pēn L
ar'vâli- Nar'vedi- Nar'vo -rv- Nårcpēs L
årēk Iårēs Iårgo Sårrē L
årrō- Lârvuk Naš'še Nâs'tâ -st- N
âs'to -st- Nåsas Såses Så̄sēs L
å̄sēsti- Lāssă- Nāssa̮- Tăssăm: ăssăm-bai'ke N
ăssăm: ăssăm-sâggje Nāssɒ- Kldàssɒ- Notassē L
âsse Nå̄sse Lasso Na̭s̄ta T
asta Lās̄t̀A Notåstē- Lastō L
a̭s̄tū Tat Kat Tatām L
åtå̄s Låtnē Lätnō Latsek S
āttâ -đ- Nāttâ- -đ- Nâttĕ Nåttēs L
avr Tavse=hakse Friisāvtâtâk Navvė̄ L
âvve -v- Naχc Kldā͔л˴uọ WfsdtA Kld
ǣdnâg Nǣl- Nælle- Nǣm-: ǣmest N
ǣmee-lii'ke Nǣno Nɑ̄ ~ ɑ̄h Lɑihpse Not
ɑ̄ilke Tɑ̄ilke Kldɑilke Aɑilm Kld
ɑilme Tɑinte- Kɑinte- Tɑinte- Kld
ɑipse Tɑipse Kldɑ̄hpit ~ ehpit Lɑ̄llē- L
ɑ̭̄n Lɑ̄nōi Lɑ̄tna Lɑ̄tnak L
bâčče- -ǯ- Nbâdne- -n- Nbađ'vâ Nbâg'ge -gg- N
bagˈge -gg- Nbaggoi Nbagŋe -āŋ- Nbâiˈkâ -ik- N
båjan Nbaḱke Nbålˈvå -lv- Nbale Friis
bâllâ- -l- Nballjŏ Nbaŋsĕmĕ Sbaŋsĕmĕ H
bā͕ɔt̆t Kldbâr'de~bǫr'de- -rd- Nbârok Nbâsˈtâ -st- N
bâssâ--s- Nbâsse- -s- Nbâste- Nbatte -đ- N
bâtte- -đ- Nbåvså -k'såm Nbællĕmâs Nbærrai N
bærre -œ̄r- Nb́ealsó indexbe ... Abešˈtur Nbēškuš N
bēssudâk -kk-, -g- Nbiccâ--ʒ- Nbicce -ʒ- Nbiďde -dd- N
biekkån Nbik'te- -vt- Nbikså -vs- Nbillĕmâs N
bińda -nd- Nbińde -nd- Nbirrå Nbirram N
birran Nbirraš -aǯ- Nbirrem Nbis'te- N
bisso- -s- Nbitte- -đ- Nbivvâ -v- Nbivvâl N
biw'de- Nbiwdo Nboag̬an ~ boag̬a boakkan- Nboalgga- L
boar're Nboarˈte -rt- Nboares -rras- Nboasˈke- -sk- N
boaʒo Nbǫcˈcu ~bǫwcu Nbǫčče- -ǯ- Nbǫdne- -n- N
bǫdnjâ- -nj- Nbǫdo Nbǫđˈđi- Nbœcce -œ̄ʒ- N
bœđ'be -đb- Nbœggjo- -œj- Nbœi've -iv- Nbœlˈge -lg- N
bœlˈlje -llj- Nbœlˈlje-g Nbœlle -œ̄l-~bœllĕ, ... Nbœnâ ~dnâg N
bœ̄râ -rrâg- Nbœsˈkedi- Nbœšše Friisbœsse -œs- N
bœstar Nbœstarges Nbœt'te- -tt- Nbogˈge -gg- N
boht Kboht Koboht Pbǫk'ca -k'c- N