Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Böngészés: udmurt/votják


´deʒ́ - K-a G-a : e̮ve̮l-a S-botos: č́ońari-botos K
-kaď S-votes: č́onari-votes J-votos: č́onari-votos J-wa K
-wa G!!!no Uf*ke̊tki̊- [ɔ: ki̮tki̮-] S*tšašy- 
ač́- ać- ač́im Saćim G
adǯ´- Sadʒ́- Kaj Saj K
aj Gajə̑ Kajị̑ Sajị̑ S
ajị̑ Kajị̑ Gal Sal K
al-və̑l Kal-vi̮l Kal-vi̮l Kańi̮ J
anles MU S Kaŋ (vi̮li̮s aŋ) S
aŋ (vi̮li̮s aŋ) Kaŋges Jaŋges Ufaŋles S
ar Sar Gares Sares G
aresk Sarm Saź-dor Sazveś S
azveś Kazveś Gaʒ́ Kaʒ́ G
aǯ´ Saǯ´i̮n Saʒ́ʒ́ı̣̑- Gbaď G
baď-pu Sbaš: ki baš Gbaš: ki baš Jber S
ber Gber MUber-gop Jbergal- S
bergal- Kbergal- Gbe̮rńo Jbe̮rńo M
be̮rńo Ufbert- Sbert- Kbertị̑- S
bə̑šk- Kbə̑ž Kbi̮čk- Sbi̮č́k- G
bị̑čkaltị̑- Gbiń- Sbiń- Kbińị̑- G
bi̮ž Sbị̑ž Gbodə̑ Kbodi̮ S
bodị̑ Gbord Gbord, bordi̮ Sbordi̮n S
bordị̑n Gbur Sbur Kbur G
č́ali̮š: č́ali̮š ... č́ali̮šti̮- č́apkə̑- Kč́apki̮- S
ćapkị̑- Gč́arč́ə̑-mu Kč́ašjə̑- Kčašji̮- S
čašji̮- Jčašti̮- Ufč́eg- Kč́ej: pi̮-č́ej S
č́e̮li̮ Sće̮ľị̑ Gč́eľi̮ Jč́elt- 
ćelti̮- će̮ltị̑- Gće̮lti̮- : pus će̮lti̮ Sće̮lti̮- : pus će̮lti̮ J
će̮lti̮- : pus će̮lti̮ Mćepi̮ľi čepi̮ľt- Sćepị̑ľtị̑- G
č́etč́i̮- Mćetći̮- Mče̮ž Sče̮ž G
čə̑ŋ Kčə̑ŋ-kə̑d (šə̑ŋkə̑t) Kč́ə̑r: č́ə̑r-pə̑ri Kč́ə̑r: č́ə̑r-pə̑ri K
cərä Sč́ə̑ri Kč́ə̑ri Mćib 
č́ig- Sč́ig- Kč́ig- Sč́ig: korka-č́ig K
ćigị̑- Gči̮kji̮- Sči̮kmi̮- Sči̮kti̮ S
č́iľal- Sč́ilal- Jč́iľi̮m-zu Sč́i̮lk-ak S
ći̮lk-ak Gč́i̮lk-ak Mći̮lk-ak med u̇śoz Gč́i̮lki̮t S
či̮n [ɔ: čị̑n] Gč́ińə̑ Kč́ińi̮ Sćińị̑ G
či̮ŋ Sčị̑ŋ Gćiŋijo Sči̮ŋki̮d S
či̮p- Sćipet Gči̮pet Sčipet G
č́i̮ri: č́i̮ri pị̑ri MUč́i̮ri̮: č́i̮ri̮-pi̮ri̮ Sći̮ri̮: ći̮ri̮-pi̮ri̮ Mč́i̮ri:č́i̮ri pị̑ri MU
či̮ži̮-vi̮ži̮ [čị̑žȋ ... Gči̮ži̮: či̮ži̮-vi̮ži̮ Gčog Sčog K
čog Gč́ȯľə̑ Kćop Ufćoplal- Uf
č́ori̮g-li̮m Sčȯž Kčož Gčož S
ćukges Gćulal ću̇ľćo Gč́um S
č́uńə̑ Kč́uńi̮ Sćuńị̑ Gčup- K
čupet Kćurə̑t Kč́uri̮t Sćurị̑t G
č́ut Sč́ut Kč́ut- Sćutı̣̑- G
čuž Sčuž Kčuž Jčuž G
čuž Sč́už Kčuž- Sčuž- K
čuž- Gčuž-mort Sčuž-murt Kčuž-murt J
čužjem Gčužjem Kčužjem Sćužjem 
ďe̮ Ufdera Gdera Sderem K
derem Gderem Sďə̑də̑ Kďə̑r K
ďə̑rjə̑- Kďə̑romə̑- Kdə̑š- Kdiń S
diń Kdi̮ń Gdiŋ Sdiŋ K
dira Kdi̮š- Sdị̑šị̑- Gďjeć-lị̑ Uf
ďȯ Kďȯč́ə̑rat- Kďȯl Kdol-dol 
dolak dolak Gďomi̮šti̮- MUdong- S
dong- Kdongị̑- Gdor Sdor K
dor Gdore Sdorə̑n Kdori̮ S
dorị̑ Gdori̮n Sdorị̑n Gdori̮ś S
dori̮ś Kďoros Kďoz MUďu̇ K
ďu Kďu- Kďual- Kďuč́ə̑z K
ďumal Kdun Sdun Kďun K
dur Gdur Kdur Sďurmek K
ďu̇rmek Kďu̇š Ufdu̇z Jďžeč K
ďžuč́ə̑ Ke-, i-: eče e-, i-: iče e̮d S
e̮d Ge̮dị̑ Ge̮di̮j e̮djal- S
e̮j Se̮j Gekt- Sekt- K
ektị̑- Gemeź Kemeź Gemeǯ´ S
en Sen Ken Ge̮r S
e̮r Je̮s Ge̮s Se̮sk- S
e̮sk- Ge̮skị̑- Gest- Sestị̑- G
e̮ve̮l Seve̮l Ge̮z Se̮z G
ezə̑l- Kə̑-: ə̑če Kə̑b- Kə̑gə̑-kal K