Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Böngészés: mari/cseremisz


mučo: mučo-wuj Bmuno Umuno Bmunö M
mure Umure- Bmuro Umuro B
muška- Umuška- Bmuškə̑ndo Umuškə̑ndo B
muškundo Bmuyə̑l Umuyə̑ľ Bmuyuľ B
muž Umužeδä- KBmužeδa- Bmuγö M
muδə̑ KBmuδə̑ KB KB U
 M KB Umüj B
müj Bmüj- Mmüjän Mmükš KB
mükš Umükš Bmüktə KBmüktö B
müktü̆ Mmüškə̑r Bmüškə̑r-puška Bmüškə̑r-pušta B
müškə̑r: müškə̑rə̑m ... Umüškür Bmüδa- Omüδe- KB
načkə KBnalə̑ KBnašmə̑ KBnelä- KB
nela- Unela- Bnele Unelə KB
nemeštə KBńemeštə KBner KBner U
ner Bnež KBńəktä- KBńə̑kta- B
nəl KBnə̑l Unə̑l Bnə̑le- KB
ńə̑lme Pnə̑mə̑rγe- KBnə̑mə̑rγe- Bnə̑mə̑šte U
nə̑mə̑šte Bnənə KBnəškə KBnə̑štala- KB
nəžä- KBńi KBni Unij B
nimištə Mnine Unine, nə̑ne Bninə KB
noćko Unočko Bnoja- noje- B
nole- Bnolo Unolo Bnolγə̑ KB
nolγo Unolγo Bnošmo Unošmo B
nölö Cnölö nölö-pikš Cnölpikš 
nörə̑ UPnörə KBnörga UPnörga 
nörgö nörö nörö Mnörö U
nörtmö Bnörü̆ JOnörü̆ JPnörγə KB
nörγə KBnörγö Unörγö Bnöšle- 
nöštə̑la- Bnudo Unudo Bnule- U
nule- Bnŭlγo Vnulγo Unulγo B
ńumorgé- numurgem nuno Ununo B
nuž KBnuž Unuž Bnuž-kol KB
nuž-kol Unuž-kol Bnuže- Unuzə̑lγe – B
nuzulγe - Bnuδə̑ KBnüškö Unüškö B
nüśkü̆ Mnüštala- Unüštala- Bnüštəlä- KB
nüža- Bnüže- Bok Uok B
okńa-kə̑škar oktə̑š Čom Uom KB
omo Uomo Bońće- Uonče- B
ońʒ́əl Uońʒ́ə̑l Bońʒ́ə̑lno Boŋlaš U
oŋlaš Boŋyə̑ KBoŋyo Uoŋyo B
oŋγə̑laš KBopsa Uopsa Bopte- KB
opte- Uopte- Bopte- KBopte- U
opte- Boptə̑š Boptoš B KB
 U Bošə̑ KBoškə̑l B
oškə̑la- Uošo Uošo Bošo M
oššo Bot Uowə̑ KBowo J
ožə̑ KBožno Uožno Božo U
ožo Boγə̑l Boδar oδar B
oδə̑raŋ- Boδə̑raŋδ- Böltala- Uöltə̑š U
öltö Uörδəž Börδəž Uörδəž KB
pač KBpač Ppača- KBpačaš KB
paćaš Upačaš Bpačke- KBpańežä- KB
panδə̑ KBparemä- KBparema- Uparmə̑ KB
päšä KBpaša Upaša Bpaše- KB
paškuδem-mət KBpaštek KBpat KBpe·le KB
pe·le Upeče Bpećə Upečkalta- B
pečke- Bpel KBpel Upel- KB
pele Bpelke Upelkə JUpeŋyə̑δe B
peŋyə̑δə Upə̑č KBpə̑ča- KBpəčkä- KB
pəčkä- KBpə̑kna- Cpəl KBpə̑l U
pə̑l Bpə̑l-wuj KBpələš KBpə̑lə̑š B
pə̑lš Upə̑n KBpən KBpənčə KB
pə̑ndaš KBpə̑ne- KBpə̑ńem pə̑nə̑ K
pə̑nze- KBpə̑ra- KBpə̑re- KBpə̑rγeδä- KB
pə̑rδe- UJpərδe- Kpə̑rδə̑š Upə̑š KB
pə̑ška- KBpə̑ška- KBpə̑škeδä- KBpə̑šte- U
pə̑šte- Bpəžäš KBpə̑žaš Upəzə J
pə̑zə̑ Upəzəlmə KBpə̑zle Bpi KB
pi Upiče Cpičə KBpij B
pikš KBpikš Upikš Bpikś M
piľźe Mpiń piŋyəδə KBpište U
pište Mpište Bpište- KBpistə KB
piž Upiž Mpiž Bpiž- KB
piž- Upiž: piž-kom KBpiž: piž-kom Upižä- KB
piža- Upiža- Mpiža- Bpiźaš M