Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Böngészés: mari/cseremisz


pize Bpizle Upiδä- KBpiδa- U
piδa- Bpoć Upoč Bpoća- U
poča- Bpoćke- Upočke- Bpockə̑nce- JU
počkə̑ńće- Bpokte Jpokte- KBpokte- U
pokte- Bpokten KBpomə̑š Upomə̑š B
pońəža- ponδo Upoŋgəš KBpoŋγə̑ KB
poŋγo Bporema- Bporema- Mpormo U
pormo Bporo Uporo Bpoše- U
pot Upot Bpöcäš Jpörš U
pörš Mpöršäŋšə KBpöršö Bpörta- B
pörte- KBpörte- Upörte- Bpu KB
pu Upu Bpuć Upuč B
puće- Upuče- Bpučə̑ KBpue- U
pue- Bpul-wuj KBpul-wuj Upul-wuj B
pulə̑š KBpulə̑š Upulš Upulš B
pultə̑š Jpultə̑š Upulŭkš Jpun U
pun Bpuńćala- Bpuńće- Upŭndaš J
pune- Upune- Bpunị KBpŭntakš JP
pura- Upura- Bpure- Upure- B
purə̑ KBpuro Upurγa Upurγeδa- B
purγə̑ž Upurγə̑ž Bpuš Upuš B
pušəm Ppuškeδa- Upuškeδa- Bpušta B
puštə KBpušto pužaš B KB
 Upü: püerγə KBpü:püerγə JUpüćkä- U
püčkä- Bpüćka- Upüčka- Bpüćö U
püčö Bpüj Bpükna- Mpükš KB
pükš Upükš Mpükš Bpükte- B
pülä KBpülä-yerδə KBpüńćö Upürδe- CK
pürδe: pörtem pürδe Bpürδüš Mpüškä- Bpüškä- B
pü̆škerme Mpüž : püž-wü̆t Jpüž : püž-wüt Bpüžalta- B
püžältä- KBpüžalta- Upüžalta- Mpüγə̑ľmö U
püγə̑lmö Bpüγülmö Bpüγüľü̆ rance- J
raška KBraška KBraška Craž KB
rezə̑k KBreγeńće Breγeńćə̑ Ureγeńə KB
rəm KBrəmälγə KBrəwəž KBrə̑wə̑ž U
rə̑wə̑ž Brəž KBrəze - KBrəžlə KB
ročka Broe- KBrońće- Urońće- B
rot liješ UProž Urož Brue- U
rue- Brümbalγa Brün rün B
rü̆pš KBrüzala- Brüze- Urüδö B
šać: puran šać koδə̑n Bšača- KBšaćka Ošaj-: šajkə̑ KB
šajə̑k KBšajkə̑la KBšäkšäľə KBšakta- KB
šakte- KBšalγ- KBšancal JPšancal JO
sancal Všanδə̑ KBšäŋγə KBšäŋγə KB
šapalγe- Ušapə̑ KBšapə̑ Mšapi J
šapka- KBšapka- Ušapki KBšapš KB
šapš Všapša- Všapšar KBšaptə̑r KB
šär KBšara- KBšarə̑m: šarə̑m-panδə̑ Jšarkeńće U
šarkeńə KBšarkince Bšärńi KBšaršə̑ KB
šartńe Bšartńe Mšärtńi KBšärγe- W
šarδə̑ KBsas Všaške Mšäškə KB
šäδäŋγə KBšel Bšel Uśeľ M
šel KBšelä- KBšela- Bšelək KB
šem Ušem Bšeme Bšemə U
šemšàlja Mšen Ušen Bšenkeľ M
šenγe Mšenγe Ušenγe: pu-šenγe Bšeŋγel U
šeŋγel Bšera- Bšerä- KBśera- M
šera- Ušereŋγə Uśereŋγə Mšereŋγə B
šertńe Ušerγalta- Ośerγe Mšerγe B
šerγe KBšerγe Ušerγe- Oseδe B
seδə KBšəc KBšə̑ć Usə̑c KB
šə̑c KBšə̑j KBšə̑ja KBšəl KB
šə̑l Bšə̑l Ušəl KBsə̑le- KB
šə̑lə̑ž Bšə̑lə̑ž Ušə̑lkama šəm KB
šə̑m Ušəm KBšə̑m Ušə̑m B
šə̑ma- KBšə̑makš Ušə̑makše Cšə̑nte- B
šə̑nte- Ušənte- KBsənzä KBšə̑ŋšaľe U
šə̑ŋšaľe Bšə̑ŋγa- KBšə̑ŋγalta- KBšəŋγəń KB
šə̑r KBsər KBšə̑r Usə̑r B
šərä- KBšəräš KBšəräš KBšə̑re- KB
šə̑rkama Bsə̑rmə̑ KBšərt šə̑rt U
šərtə KBšə̑š Ušəškä- KBšəštə KB
šəštə KBšəwe- KBśəwəľ: śəwəľ wət KBšə̑wə̑ń KB
šə̑žar KBšə̑žar KBšəžə KBšə̑žə B
šəγerlä KBšəγə KBšəγəľ KBšə̑γə̑ľe U