Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Böngészés: mari/cseremisz


 Uküä- KBküa- Uküć U
küč Bküj Bküja- Bkül- U
kül- Bküńće- Uküńće- Mkünče- B
küpš Bkür Bkürtńö Bkürtńö U
küšte- Vküšte- JOküšte- Uküšte- B
küzö Uküzö Bküźü Mküžγö B
küžγü Uküžγü̆ Mküδə̑r Uküδə̑r B
küδü̆l: küδü̆lnö KBküδü̆lkö KBküδür Blaksak KB
laksə̑ KBläktä- KBlamə̑šte lańćə̑ra U
landaka KBľänzərä KBläŋγəš KBlap KB
lap Ulapka Blapte Ulaptə̑ra KB
lazə̑ra Blazə̑rte- JUlaδə̑ KBlaδə̑ 
lekta- Ulekta- Blele Mlele B
lelə Jlem KBlem Ulem B
leŋeš Uleŋə̑š Blep Ulep B
lepə KBlepš Blepš Mlewäš KB
lewaš Ulewe Ulewe Blewe U
lewe Bleweδä- KBleweδa- Uleweδa- B
leweδə̑š Blə- KBlə-ləwäl KBlə̑j KB
lə̑k KBləm KBlə̑m KBlə̑me KB
lə̑me KBlə̑me- : sənzäm lə̑mem KBləŋ Jlə̑ŋ U
lə̑ŋ Blə̑pə̑ KBləpə KBlə̑pə̑ńə B
ləpkä KBlə̑pkata KBlə̑pš KBlə̑šan B
lə̑ška- KBlə̑škə̑δə̑ KBlə̑šne Blə̑šta- KB
ləštäš KBlə̑štaš Ulə̑štaš Bləšte- 
lə̑šte- Uləwälän KBləwälnə KBlə̑wə̑ U
ləwəc KBlə̑ya- KBlə̑zə̑rte- Clə̑zə̑rte- B
lə̑źə̑rte- Mlə̑δa- KBlə̑δə̑ KBliä- KB
lia- Ulija- Blim KBlišän KB
lišan Ulišne Ulišnə KBlištaš M
lište- Mliwə KBliwə KBlo KB
lo : parńa-lo KBloeš KBlokšə̑nca- KBlokšəńća- M
lokšə̑nca- KBlokšəńća- Mlokšińća- Blokšińća- B
lombə̑ KBlombo Ulombo Blomə̑ž B
lompə̑ž KBloŋa- Uloŋa- Bloŋγa- KB
lop Clop Mlop Bloškə̑ KB
loštə̑ KBloγe- KBloγəc KBloγəcən KB
loδo Ulöčä- KBlöča- löče- B
löl-pö Blöδö Ulu KBlu U
lu Blu KBlu Ulu B
lu Uluj luk Uluk B
luk lum Ulum Blum-purγə̑ž U
lume Blume Blume- : šińćam lumem Ulŭmej 
lŭmej Jlumij Mlumij Mlup 
lupo lupš Ulupš Blups M
luš Bluškə̑δo Bluškə̑δo Ulušte- B
luye- Bluγuć Uluγućə̑n Uluδa- U
luδa- Bluδə̑ Uluδo Blüe- KB
lüe- Ulüje- Blüjə̑š Blüjü̆ś M
lül-pe KBlüm Ulüm Blümö U
lümö Blümö Ulüpka Ulü̆pš KB
lüš Ulüške Ulüške Mlüške B
lüšte- Ulüšte- Blüδə KB KB
ma KBmä kartna KBmača mača 
mäkš KBmalə̑š MKmana- KBmana- U
mana- Bme Ume Bme M
me-lanδe Bmekš Umekš Bmel KB
mel Umer: mer-kandra mež Umež B
mə̑ Mmə̑-lanδe Umə̑-lanδe Bmə̑č, mə̑čkə̑ KB
mə̑čaš KBmə̑čə̑- KBmə̑j Bmə̑jə̑ U
məń KBmə̑ń Bmə̑ńe Bmə̑nə̑ KB
məŋγe KBməŋγeš KBmə̑ra : wopš-mə̑ra mə̑re- KB
mə̑rə̑ KBmə̑rtnə̑ KBmə̑ška- KBmə̑škə̑ndə̑ KB
məškər KBmə̑šte- KBmət KBmə̑t U
mə̆yə̑ľ KBmə̑ž KBmie- KBmie- U
mije- Bmiž KBmo Umo B
moa- KBmodo Bmokš KBmokš U
mokš Bmolə̑ KBmolo Umolo B
moŋγə̑r KBmošte- Umošte- Bmoto B
moγər Umoγər Bmoδo Umoδo U
möŋγeš Umöŋγeš Bmöŋγö Umöŋγö B
mör KBmör Bmörö Umörtńə KB
mu- Mmua- Umua- Bmučá 
muča muča: muča-kü mućaš Umučaš B
mučko Umučko Bmučno Mmućo- U