Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Böngészés: mari/cseremisz


wärγə KBwaštalte- Bwaštalte- Uwaštalte- KB
waštar Bwaštar KBwaštar Uwaštareš B
waštareš Uwaštareš KBwaštə̑r KBwaštə̑r KB
wat KBwaž KBwaž KBwaž KB
waza- KBwaze Cwaze Pwažə̑la- KB
waδar KBwel KBwel Uwem U
wem Bweŋe Uweŋe Bwer U
wer Bwerć Uwerć Bwerćən KB
werγe Bwerγe Uwəc KBwə̑čə- KB
wəckəž KBwək KBwəkə KBwəkəl KB
wəlän KBwəlec KBwələ KBwər KB
wə̑rto Čwəryeńə KBwə̑rγem KBwət KB
wə̑žale- KBwəzət KBwi KBwi U
wić Uwić Bwićkəž Bwićkiž U
wie- KBwij Bwijaš Bwijne- B
wiŋγə KBwiš Pwiš Uwiš M
wiš Čwiš Cwiš Bwiš V
wiš Jwiste Bwiśte Mwiste U
wištə Jwizə̑t Uwiδe- KBwočko B
woćko Uwokta- Owokten KBwokten B
wole- Uwole- Bwolγə̑δo Uwolγə̑δo B
wońće- Uwonče- Mwonδo Bwoštalte- 
woštar Mwoštareš Cwoštə̑r Uwoštə̑r B
woštə̑r Bwoštə̑r Uwot Uwot: eŋer-wot B
wotke- Bwož Uwož Bwož B
wož Uwoźa- Mwoza- Bwoza- U
wožə̑la- Bwožə̑la- Uwoδar Bwoδar U
wuće- Uwuče- Bwuj KBwuj U
wuj Bwuj-kornə̑ KBwulnə̑ KBwulno U
wulno Bwulno : wüt-wulno Bwurγem Uwurγem B
wurγo Bwŭrδe- JUwurδə̑ Uwurδə̑ KB
wŭrδo Vwŭrδo JOwurδo Uwüčö C
wüčö Bwülä Bwülnö Uwüľö U
wür Uwür Bwür-šer Uwür-šer B
würyeńe Bwüt Uwüt Bwüt-šaškə U
wüδe- Uwüδe- Bwüδe- Uwüδe- B
ža Bžar KBγoδə̑m KBγoδə̑m U
δä Uδe Uδeke Uδene B
кюнжю [ɔ: künžö, künžü] орь рызe рызык 
чатáн