Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Böngészés: mari/cseremisz


šüδə̑r Bšüδə̑r Ušüδə̑r šüδə̑r B
šüδə̑re- Bšüδə̑re- Uśüδə̑rš UPšüδə̑rš UP
šüδə̑š Bšüδəš Mšüδə̑š Ušüδö U
šüδö Bšüδür šüδür Bšüδüre- B
šüδüš B KBtaće Utara J
tatə̑ KBtaγačə KBte Ute B
te: tewe KBte: tewe Utek Btek U
teke Uteke Btel KBtele B
telə̑ Utemä- KBtema- Btema- U
teme Bteme- KBteme- Bteme- U
temə KBtene Bteŋγe KBter U
ter Bter KBter-: ten Uter-: tene U
ter-: δen Uter-: δene U KBtə̑ U
tə̑ Btə̑j Utə̑j Btə̑jə̑ U
tə̑ktə̑ KBtə̑l KBtə̑mejä- KBtə̑menä- KB
təń KBtə̑ń Btəŋ KBtər KB
tə̑rke Btərwə KBtəš KBtəškä KB
təške KBtəšle- KBtə̑γə̑r KBtə̑δe B
təδə KBti KBti KBti U
tić Utić Mtić Btij M
tij Btir KBtište Mtištə JU
tištə KBtiδe Utiδə KBtokə̑ KB
toktə̑-lŭδŭ Jtola- KBtola- Utola- B
tom Ctomŭ JUtoŋ KBtor-: ton KB
tor-: tonə̑ KBtor-: δon KBtor-: δonə̑ KBtora U
tora Btora- Jtoran KBtore- B
toreš KBtoreš: imńe toreš törγa Btoreš: toreš-urem Btorle- KB
toš Utoš KBtoš Btošta- U
tošta- Btošta- JUtoto Mtu U
tu Btuća- Ctuca- Jtujə̑š U
tul Utul Btul KBtum KB
tumə̑š Btumə̑š Utumə̑š KBtumo U
tumo Btunema- Utunema- Btunə̑kte- B
tup KBtup Utup Bturta- B
turta- Uturtaŋγa- KBtuš Utuško U
tušte- Btušte- Utuwə̑r Utuwur B
tuγe- Btuγe- Utuγe- Vtuγe- P
tuγe- Mtuδo Utuδo Btü- 
tüän KBtüan Utüća Utüčü B
tüjän Btüjə̑ć Btüjü̆- tüjü̆l M
tüjüs Btüjüś Mtül KBtünə KB
tünö Utünö Btüŋ Utüŋ B
tür Utür Btür Btür U
türwö Btürwö Utüška Mtüška U
tüška Btütka- Btüγan Utüγə KB
tüγö Utüγö Bu KBu U
u- ukš KBukš Uukš B
uks Mukšeńča- Bukšə̑nza- KBuksə̑nza- KB
ukšińća- Uukšińća- Bula- Uula- B
ulte- ulδa- umə̑r umə̑r B
umpačen umpačə̑n umpaćə̑n Bumpak 
umpaka umpake umpake Bumpako 
umpal umpal Bumpalčə̑n Bumpalke B
umpalna umpalne umpalno umplane B
umδo Cunto Cunto Munδə̑ U
unδo Bupš KBupš Bupšo U
ur KBur Uur Burweźe M
urγe- Uurγe- Burδe- KBuškal B
uškal Uušte- Uušte- Bušte- C
uw Buža Buža- Buža- KB
uža- Uužale- Bužar Bužar U
užaš užašla- užγa Uužγa B
ü KBü Uü- : üštö Uü- : üštö B
üj Bükše- KBükše- KBül- KB
ül- Uül- Bülnə KBülnö U
ülnö Bülö Uümašte Büp KB
üp Uüp Büp-korno Uüp-pə̑ńem 
üpš KBüpš Uüpś Müpš B
üškə̑ž Büškə̑ž Uüšküž Büšküž KB
üštə KBüštə KBüštə-mə̑ž KBüža- B
üža- Müža- Uüžä- KBüžaš B
üδe- KBvär KBvim KBwače B
wačkalt- wačkə̑ KBwäjä KBwaja KB
wakta- KBwale- KBwalγə̑δə̑ wanše- KB
wäpš KBwapte- Bwaptə̑š Uwaptə̑š B