Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Böngészés: komi/zürjén


-e̮ : una-e̮ sulale̮ S-ja POa-ta Udâ: kač-pomeľ Ud
a·jka POa·ʒ́ʒ́i- POabi̮ Sabu P
ać-: a·ćim POać-: aći̮m Sać-: aći̮m Paj Peč
aj Paj POajka Sajka P
al Sal Pečalji̮- Palv S
an San Pr Ud VU
 V Pan Lean V
an Par Sar Par PO
are̮s: ki̮-mi̮n are̮s Sarśa ziľa Sartal- Sartal- Lu
asi̮ Udasi̮l-vi̮l Sata Udata tate̮m Ud
avja Vavja Pavji̮- Paʒ́ SM
aʒ́ VOaʒ́ Luaʒ́ʒ́e̮d- Vaʒ́ʒ́i̮- S
aʒ́ʒ́i̮- Pba·ďuk PObaď Sbaď P
baď PObag PObag Pbajde̮g S
bak Sbak PObe·rgal- PObeď S
bed VUbeď PObe̮r Sbe̮r P
berd: be·rdѳn POberd: sten-berd Sberdi̮n Pberga·v- P
bergal- Sberge̮·t- Pberge̮d- Sbert- S
bert- Pbe̮ž Sbe̮ž Pbi S
bi Pbi PObi Sbi P
bi PObi-keń Sbi-kiń Vbi-ki̮ń Lu
bi-peš Pbi-pur Sbi-pur Vbi-pur S
bi-pur Vbia Vbia Vbia· PO
bia· PObi̮čkan Udbi̮čki̮- Sbi̮čki̮- P
bija Vbija Vbiva Sbiva S
bȯr PObugi̮ľ Sbugi̮ľ Sbuk Ud
bur Sbur Pbur PObur śi V
bur śi Pbur-śi- Vbur-śi- Pburńa S
bu̇ž PObuždi̮- SMbuždi̮- Vbuždi̮- P
bužed SMbuǯdi̮- Vbѳčki·- POća·pki- PO
ća·rѳm POčakčej Udćaľ Sćaľ V
ćaľ Udćaľ Pćaľ POćaľ- S
ćaľ- Vćaľ- Udćaľ- Pćaľ- PO
ćaľj- Sćaľj- Vćaľj- Udćaľj- P
ćaľj- POćaľľ- Sćaľľ- Vćaľľ- Ud
ćaľľ- Pćaľľ- POćań Sćań P
ćań POćapki̮- Vćapki̮- Pćar-bi S
ćar-bi Sćare̮·m Pćare̮m Sćare̮m V
ćars Vćaš:ćaš mun- Udćašji̮- Sće·ććal- PO
će·ćći- POće·pľal- POćećći̮- Sćećći̮- P
ćeg- Sćeg- Pčege̮s Sčege̮s Lu
ćej: pu-ćej Sćej: pu-ćej Pće̮j: pu-će̮j Vče̮k Lu
če̮k Pče̮ki̮d Sče̮ki̮d Luće̮lal VO
će̮lal- Vće̮lan Vće̮le̮s Vće̮lt- S
ćepe̮·ľ Pćepe̮·ľt- Pćepe̮ľ Sćepe̮ľt- S
ćepe̮r Udćepe̮rt- Udće̮r Vće̮r Ud
ćer : kok-ćer Sće̮re̮s Pečćeri-gaďa Pće̮vt- P
će̮ž Sče̮ž Udće̮ž Pći·g- PO
ćib ćibľe̮g Sči̮k- Pči̮k- S
čikči: ćikći Sči̮ke̮·t- Pči̮ke̮d- Sćiľ PO
či̮n Sči̮n Pćin- Sćin- P
ćin·- POćipi̮š Sćipi̮š Mezćipľe̮g Lu
ćir: ńań-ćir Sćo·ćkѳm POćȯ·lt- POćo·t- PO
ćoćke̮m SMćoćke̮m Skrćoćkom Pćolća Lu
ćom Sćom Vćom Pćo̭m SO
čȯn POćori̮d Sćori̮t Pćorńit- P
ćot- Vćot- Sćot- Pćovća Lu
ćož Sčož Vćož POćoʒ́ul S
ću·rѳt POćual- Udćual- Vmćual- Peč
ćual- Udću̇d ľaz POćue̮d- Vćuk SM
ćuk Pečćukći Pečćukći Ićuke̮·rt- P
ćuke̮r Sćuke̮r Pćuke̮rt- Sćuki̮·ľ P
ćuki·ľ POćuki̮ľ Sćuki̮r purt Udćukri I
ćukri purt Pečćula·l- POćum POćumpeľ Ud
ćuń Sćuń Pću̇ń POćup I
čup Ičup Udčup- POčup- P
čup- Sćup: ńak-ćup Udčupe̮·t Pčupe̮d S
čupe̮m Sćupi̮- Lećupke̮d- Udću̇rѳs PO
ćuvav- Pčuž Pćuž POčuž Ud
ćuž Sćuž- Sćuž- Pćuž- PO
ću̇ʒ́ѳl POčѳk- POčѳkѳ·t POčѳn PO
de̮la: de̮la kuš Skrde̮la: kerkai̮s de̮la kuš Skrde̮m- Sde̮ma·s P
de̮ra Pde̮ra Sde̮re̮m Sde̮re̮m-sors V
di Ludi POdi Sdin S
di̮n Pdini̮n Sdinɵ·n POdȯ·ra PO