Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Böngészés: lív


alu ar̄bī är̆k ar̆kḱ͔ 
e̮ı̭̀gi regēľ ep̄t́ə̑ in̄d 
jō̬- jō̬ra jXra kädùks 
kå̄i kå̄i kài̯nal kaľ̄́ɢ 
kal̄ɢ kaľ̄́k kal̄k kāńal 
kär̆mi kēu kēv ḱève 
kist- kogìń kogìńə̑z kō̬i 
kō̬i kō̬ńtš koṷ̀v koṷ̀v- 
kukki küst- lak̆kàᴅ le·ižgə̑l 
le'ž́gə̑l lin̄ᴅ lin̄ᴅ mata- 
mo͕ìst- mütsa- naˈggə̑r niˈn 
nolg nuì̯ nujā oppə̑ 
ȫľ öpt́ə̑ pe̮randə̑ks pīˈk̀́ki 
pizàr pūg- pūrga- så̄ra 
sarn Salsɑ̄rna se̮zàr se̮ʼggə̑l 
sìḙzə̑r sip̆pà sis̄kə̑- sizàr 
siʼglə̑ sonn sō̬ra süs̄kə̑- 
süzàr süʼglə̑ täm̄ te̮ˈuvə̑ mō̬lə̑ 
te̮vā tivā regtō̬la tüvā reg
umār ur̆gə̑ ut̆tā- voì̯ 
vak̀́kā vań̄tlə̑- vediks vediks 
veds veds Salvntsa vo͕ì̯ 
vo͕zā vùo̭ntsa