Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. šärɜ- FU    'jön, jut, elér; elterjed'  de 'kommen, gelangen, reichen, erreichen; sich verbreiten'  en 'come, get, reach; spread (vi)'  UEW № 1000 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  komi/zürjénVšerge̮d- 'ausdehnen, recken, strecken, ausspannen, entzweien'
   
  hanti/osztjákVlerəmt- 'ausbreiten, unter-, auf die Erde...legen'Ostjakisches:1089
  Vjjerəmt- 'auseinanderwerfen; legen, ausbreiten'
  DNterəmt- 'auseinanderwerfen; legen, ausbreiten'
  Kazʌerməʌ- 'ausbreiten, ausgebreitet hinlegen'
   
  manysi/vogulTJtǟrt- 'entlassen'WV:6, 24
  TJtärā·mt- 'ausbreiten'WV:6, 24
  KUtɔ̈̄rət- 'entlassen'
  KUtārəmt- 'ausbreiten'
  Ptārt- 'entlassen'
  Ptārtākt- 'sich senken, hinabsteigen'
  Ptārəmt- 'ausbreiten'
  Sotārat- 'entlassen'
  Sotāramt- 'ausbreiten'
   
  magyar ér- 'berühren; reichen, erreichen, kommen, gelangen; wert sein; reif werden'
   ered- 'entspringen; entstehen, entstammen; sich auf den Weg begeben'
   ereszt- 'lassen; nachlassen'
   érint- 'berühren'
   érkez- 'ankommen'
   érlel- 'reif machen'
   ért- 'verstehen'
  ÚESz.ér
  ÚESz.ereget
  ÚESz.érik
  ÚESz.érint


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A zürjén ge̮d, osztják mt, ʌ, vogul t, taχt, mt és magyar d, szt képzők.

  A zürjén šerge̮d- első szótagi e eleme szórványos  > e változás során keletkezett.

  A magyar 'megérik' (ér-) jelentéshez vö. zürjén ešti̮ ~ 'időben megérkezik' ~ 'kész' ~ 'érik, megérik'. A magyar ered-, ereszt származékokban 'jön, elér' → 'keletkezik, származik; hagy' jelentésváltozás feltételezhető. Jelentéstani szempontból lásd még votják pot- 'kimegy' ~ 'kisarjad' ~ 'keletkezik'.

  A finn sirotta- 'pattogva szétszóródik', lapp K srrane- 'kitágul', mordvin E srado-, M sura·do- 'szétszórt, összeveszik, felbomlik, elválik' szavak veláris vokalizmusuk miatt nem tartoznak ide; továbbá a cseremisz šöre- 'felfejt, leteker; enged' és votják seral ~ 'felfejt, felold' (Setälä: FUF 2: 253; NyH7; EtSz.; SzófSz.) szavak sem tartoznak ide szókezdő mássalhangzóik és eltérő jelentésük miatt. Lásd a *sȣ̈rkɜ- 'széthullik, szétszórt...' FV valamint a *sȣ̈rɜ- 'felfejt' FP szócikkeket.

  A magyar ér szónak a cseremisz šüraŋ- 'valamit futólag megérint' és vogul sartit- 'érint, megérint' szavakkal való egyeztetése nem fogadható el. A cseremisz szó csuvas jövevényszó (Bereczki: NyK 70: 451), a vogul szó pedig a zürjénből származik (Liimola: Sananjalka 11: 194).  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Setälä: FUF 2: 253 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • E.Itkonen: FUF 31: 291, 325 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Paasonen: JSFOu 26/4: 15 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Wichmann: MSFOu 36: 71 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 793 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Honti: NyK 87: 446 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • s-Laute 25.00
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Hunfalvy: VogF 270 = Hunfalvy, Pál, A' Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományaiból kidolgozta -. Pest 1864 (Reguly Antal hagyományai, 1).