Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ȣ̈ńɜ- Ug    'becézget; fecseg'  de 'liebkosen; schwätzen'  en 'caress (vt); chat (vi), chatter'  UEW № 1875 Sorszám szerint: << Előző Új keresés

  Fogalomkör: Szeretet,  Nyelv. Beszéd


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? manysi/vogulTJüńəw·l- 'küssen'WV: 150
  KUińəjl- 'küssen'WV: 150
  Pińjəl- 'küssen'WV: 150
  Soańiγl- 'küssen'WV: 150
   
  ? magyar enyelëg- 'liebkosen'
  regenyelëg- 'herumschleudern'
  Altenyelëg- 'schwätzen'
  ÚESz.enyeleg


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A vogul l, γl, magyar l, g képzők.

  A vogul nyelvjárások közötti első szótagi magánhangzó-megfelelések nem szabályosak.

  Az egyeztetés az eltérő jelentések miatt bizonytalan. Ha a magyarban a nyelvjárási jelentés csak később alakult ki, akkor az etimológia a '(el)beszélget' → 'becéz, kényeztet' → 'csókol' jelentésváltozás esetén lehet helyes.

  Hangutánzó/hangfestő.

  A cseremiszben palatális magánhangzók mellett gyakran történik *t > cć hangváltozás, pl.: cseremisz U M B tić 'tele' (lásd täwδɜ (tälkɜ) 'teljes, telt, tele, egész' FU); ablatívuszrag -lec, -leć < *-let (< *-lta/ *-ltä) erγə̑č '(a) fiad' (PxSg2) wəc, U wić 'öt' < *wit

  A votják S K kwaj-, (Wichm.) G kwajị̑- 'hízik' szavak is ehhez az etimológiához vonhatók. Az *hang az őspermi korra nyíltabbá válhatott. A hangváltozás a következőképpen mehetett végbe: korai őspermi *kuje (a nyíltsági fok változása után bekövetkező magánhangzó-harmónia hatására) > *kuja > > kései őspermi *ko̭ji̮ > *ku̯o̭ji̮ > votják kwajị̑-, kwaj-. A votják ke̮j, kȯj 'háj, szalonna' szavakban a rákövetkező y hang hatására *>*ȯ̭ hangváltozás feltételezhető. Ennek következtében a votjákban a következő jelentésbeli különbség keletkezett: ke̮j 'háj, szalonna' ~ kwaj- 'hízik'.

  A lappban őslapp 'ajak' → 'perem, él(e vminke), irány' jelentésváltozás ment végbe. Vö. mordvin M tə̑rva 'ajak' ~ 'perem, él(e vminek)'. A 'száj' ~ 'ajak' jelentéskapcsolathoz vö. osztják V lul 'száj' ~ (1103) lul-köγ 'Alaun, blauer Alaun?, Vitriol, blauer »Stein«, mit dem die Lippen bestrichen werden', Trj. лuл-pěлəm 'ajak' (pěлəm 'ajak'); zürjén S vom, P e̮m 'száj', votják S i̮m azon. ~ magyar ajak 'Lippe'; finn turpa 'Schnauze, Maul' ~ mordvin E M turva, E torva 'ajak'; orosz губá 'ajak' ~ ukrán húba 'száj' (Vasmer, REtWb. 1: 317), orosz pom 'száj' ~ cseh ret 'ajak' (a.a.O. 2: 539), orosz ycmá (Pl.) 'száj' ~ óind ṓṣṭhas 'ajak' (a.a.O. 3: 191— 192).  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Munkácsi: NyK 25: 259 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.