Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Alapalakok


kučɜkućɜ2kućɜ-kuja
kujčɜkujekujɜ-kujɜ- (kajɜ-)
kujrɜkujwakule-kulɜ (kulɜ-kɜ)
kulɜ-1kulɜ-2kulke-kuľ́ma
kulta-kumakūmaküme (küme-ne)
kumɜ1kumɜ2kumpakumte
kumtɜ (kuntɜ)kuńa-kuńće, kuće1kuńće, kuće2
kunčɜ, kučɜ1kuńćɜ, kućɜ1kunčɜ, kučɜ2kuńćɜ, kućɜ2
kunɜkunɜ-kunta1kunta2
kunta-kunta-lɜkuŋekupe (kupe-na)
kupɜkupɜ-tɜ-kuplakuppa
kupsa- (kuksɜ-)1kupsa-2kurakure-
kurɜ1kurɜ2kurɜ3kurɜ4
kurɜ (korɜ)5kurɜ6kurɜ7kurɜ (kurɜ-ka)8
kurɜ-1kurɜ-2kurɜ-3kurɜ-4
kurkɜ (kurkkɜ)kurma (kurpa, kurwa)kurmɜkurńa
kürsäkusakuse, kose1kuse2
küśe-kuśɜ (koje-ćɜ)kušɜkuśka (kos̀ka)
kutkekuttekuttɜkuttɜ- (kottɜ-)
kuδa-kuδ̕e-kuδɜ1kuδɜ2
kuδ̕ɜ- (kuĺɜ-)kuδjɜkuδ̕mɜlače- (loče-)
läćɜ (lećɜ)1läćɜ2laćke-, las̀ke-lajwa
läkälakćɜlakkaläkkä-
lakśe-lakteläkte-lama1
lama2lämɜlampalampe
lämpɜlamteläńćɜ, läćɜlapa
ĺapćɜ (ľ́aps̀ɜ)lapɜlappaläppä-
läppä-štä-lappɜläppɜ1läppɜ (δäppɜ), leppɜ (δeppɜ)2
läppɜ-lapsɜlaptaläśä-
läseĺäsɜ, ≶ läsɜlattaläwä
lawča (lawša)läwlɜlaδɜle-
lećkɜlekelekka- (lejkka-)ĺekkɜ
le̮ksɜ-lelɜ1lelɜ (lälɜ)2leme (lēme)
lempɜ- (lämpɜ-)lemšɜ (leme-šɜ)leńćɜ, lećɜleńɜ
leppäleppɜ1leppɜ2leśe (lis̀e-)
lešmäleštelewe-lewlɜ
lewδä-ličɜ- (ĺičɜ-)lijɜlikkä- (lükkä-)
likke-lilɜ- (lülɜ-)lintalippɜ
lisäliskɜ (lüskɜ), liksɜ (lüksɜ)liśtɜ- (lüśtɜ-)liwa
ločmalomaĺomćɜlomɜ (lamɜ)
lońćalontɜ-loŋe-loŋe-ma
loppa (luppa)lowkkɜlownalȣ̈
lȣćɜlȣjɜlȣkɜ-lȣlkɜ
ĺȣmɜ, δ̕ȣmɜlȣmpɜlȣńćɜlȣ̈ŋɜ
lȣŋkɜ-lȣ̈pɜ (lepɜ)lȣ̈ppɜlȣppɜ1
lȣppɜ2lȣttɜ-lujɜluke
luma-lumeluntaluppa
ĺupšalüpsäluša-luškɜ-
luwe1luwe2luwɜ (luγǝ)maća
mäčkemajamajsɜ (masɜ)majδ̕a
majδ̕ɜmäkemäkɜmakša
maksa1maksa2maksa-mäkte
mäktɜ-malamälɜmälɜ-
mälke (mälγe)malkɜmańamäńćɜ, mäćɜ
mańćɜ1mańćɜ, maćɜ2mänɜmänɜ-
marɜ-märɜ-, rämɜ-1märɜ-2märɜ-3
marjamartamašta- (mačta-)mata-
matɜ (motɜ)matɜ- (mantɜ-)mättɜ (mɜttɜ)maγe
mećämečämećɜ-, meśɜ-meke
mekšemelämele (mēle)melɜ
menčɜ, mečɜmene-menɜ-mentä-
merɜmerɜ-merɜ- (märɜ-)mertä
mešɜmetemićä- (müćä-)
mičɜ (müčɜ), ničɜ (nüčɜ)mińäminɜmińɜ
miŋä (müŋä)mirkkɜmiškɜ (müškɜ)miγe-
močɜmolɜmoĺɜ (moδ̕ɜ)mone (mune)
moŋa (moŋka)morɜmortɜmȣ̈1
mȣ̈2mȣ̈kɜ- (mȣ̈γɜ-)mȣ̈ktɜmȣlɜ (mȣljɜ, mȣlkɜ)
mȣ̈lɜ-mȣńćɜ-, mȣćɜ-mȣnɜ- (monɜ-)mȣ̈rɜ
mȣrɜ1mȣrɜ2mȣrɜ3mȣrɜ4
mȣrɜ-mȣ̈rnɜ (mȣ̈rńɜ)mumuča
mučɜ1mučɜ2mućɜ-, muśɜ-mučka
mučkɜmuja-mukča-mukɜ-ĺa
mulɜ-munamuŋkɜ1muŋkɜ2
mura1mura2mura (murɜ)3musɜ (mušɜ)