Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

Böngészés: mordvin


kuz Ekuz Mkuža Mkužo E
kvalma Mkvalmańä Mlafča Mľäfks M
lafś Eľäj Mlajmä Mläka- E
läka- Mläko- Mľakš ľäkš 
ľakš Mľakša- Elakśan Mlakśe- E
lakśe- Eľäm Eľäm Mlama M
ľämbä Mlamo Elanďa- Mlańďa- M
lańďa- Eľäpä Mľäpija- Mlapš M
lapuža Elaśka- Mlaśka- Elaśkenda- M
laśt́ä Mlaśt́e Elavks Mlavś E
lavšo Eľebžat Mľej Eľekš 
ľekśe- Eľem Eľem Mľem E
ľembe Eľeme Eľepä Mľepe E
ľepija- Eľepsta Eľepšt́a- Eľeš M
ľeša- Mľevks Eľevoš Mľevš E
ľeza Mľezde- Eľezdo- Mľeze E
ľije-: kotf (kotst) ľije Eľije-: kotf (kotst) ľije MliJt'e- Mľimä M
ľipiš Eľipuža Eľipužat Eľišmä M
ľišme Eliš́t́e - Mľiʃt́e - Eľivt́e - E
lofca Mlokśij Elokśt́i Mlokśt́im E
ľom Elonďäďe- Mlondado- Eloŋ E
lopafto- Elopavto- Elopoďe- Mlov E
lov Mlovaža Elovaža Mlovco 
lovo- Elovso ložmo Elufta- E
lungiďu - lunkfta- Mlupoń Eľupšt́a- M
luv Eluv : käď-luv Mluvo- Mluvoďe- 
lužado- Elužado- Mlužavto- Emäď E
madamo Emäjľä Emäkš Emaksa M
makša Mmaksaka maksaka Mmaksaka M
maksaźej makso Emakšo Emakso- E
makso- Mmaksśe- Mmäľ Mmala-: malas E
mala-: malas Mmala-: malasa Mmala-: malaso Emala-: malasta M
mala-: malasto Emäʟkä Mmäńďe- Mmäńe- M
mäńe- Mmańej Emańeŋ Emańi M
mäńiľ Emar Mmaŕ Emaŕ M
maŕ Mmašto- Emašto- Mmaze E
mazi Emaźi Mmazi Mme- 
meča Emeče Emeď Emeď M
mej- meje Emejľe Emeḱ M
mek- meḱej Emeḱeŋ Emeḱev E
meḱi Mmekš Emeľ Emeľä M
meľga pańe Emeľiďi- Emeľke Emeľkt́ E
meńďa- Emeńe- Emeńe- Emeńeľ E
meńeľ Mmeńeľ-jožo Emeš Mmeźä M
meźe Emijal Emijav Emije- E
mije- Mmiľä Mmiľe Emiń E
miń Mmińi- Emiŕďä Mmiŕďe E
moda Emoda Mmoda-maksaka mokšenda M
mokšna Emoľe- Emoľe- Mmon E
mon Mmona Emona Mmor M
mora- Emora- Mmorań šačk Mmoro E
moša Mmuje- Emuje- Mmuńa- E
muška Emuśke- Emuśko- Mńä M
načka Mnačko Eńäď Eńäďa- E
ńäft́i- Eńäje- Mnal Enal M
nalko- Enaʟko- Mńäŕ Mńat M
ńät́a- Eńe Eńeď Eńeď M
ńeďa- Eńeďa- Mńeft́e- Mńej E
ńeje- Eńeľge- Eńeľge- Mńemeľ E
ńemiľ Eńeŕ Eńet Eńet́a- E
ńeveľďa- ńeveľe- nevila- nevilda- 
ńevta- Eneže Eńežeďe Eńežeďe M
ńi Eńi Mńii- Eńiľä M
ńiľe Eńiľe- Eńiľe- Mńizaka E
nizańa Eńizańa Enokla Mnokol M
nokola Mnola Enola Mnola M
nola- Enola- Mnolaža Enolga M
nolga Enolgo Mnolgo Enonat E
nonat Mnorov ENorov ENorov-ava E
noru Mnoška Enoška Mnoska- E
nučka- Enučka- Mnumol Mnumolo E
nupoń Enupoń Mnurda Mnurdo E
nuva- Mnuva- Mnuvśe- Eo- 
oćä Močka Močko Eoću M
od Eod Modar Modar E